Praktická škola

Kritéria přijetí na střední školu

Přijímací řízení na střední školu – nové

Studijní obor: Praktická škola jednoletá

Kód: 78 – 62 – C/01

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program ROK V ZAHRADĚ zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Délka a forma studia: 1 rok, denní studium

Do praktické školy jednoleté jsou přijímáni žáci na základě přijímacího řízení, které se řídí platnými předpisy.

Naše praktická škola je školou speciální, zaměřenou na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odstavec 9 školského zákona v platném znění, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání
 • základní vzdělávání na základní škole a ze zdravotních či jiných závažných důvodů se nemohou vzdělávat na jiném typu škol

Cílem vzdělávání je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnou jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života a využívat je v rámci celoživotního učení.

Týdenní časová dotace: 30 hodin

Vyučovací předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Matematika
 • Informatika
 • Společenskovědní základy
 • Hudební a dramatická výchova
 • Výtvarná výchova
 • Výchova ke zdraví
 • Tělesná výchova
 • Rodinná výchova
 • Práce v domácnosti
 • Zahradnické práce
 • Praktická cvičení

Volitelný předmět:

 • Německý jazyk
 • Předměty speciálně pedagogické péče

Praktická škola jednoletá Vřesovice se vzhledem k potřebám a k zvláštnostem regionu a vzhledem ke svému geografickému umístění zaměřila na oblast zemědělství, konkrétně na pomocné zahradnické práce. Pracujeme na školní zahradě a ve skleníku, kde provádíme jednoduché pracovní činnosti ze sadovnictví, zelinářství a květinářství. Rozvíjíme také dovednosti potřebné v domácnosti jako úklidové práce, práce v domácnosti a příprava pokrmů.


Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška se skládá z:

 • ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů;
 • praktické zkoušky z odborných předmětů;

Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy MŠMT.

Certifikát: Vysvědčení o závěrečné zkoušce


Závěrečné zkoušky ve školním roce 2023/2024

Druh zkoušky Termín konání
praktická 11. červen 2024
ústní 18. červen 2024