Praktická škola

Studijní obor: Praktická škola jednoletá

Kód: 78 – 62 – C/01

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program ROK V ZAHRADĚ zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Délka a forma studia: 1 rok, denní studium

Do praktické školy jednoleté jsou přijímáni žáci na základě přijímacího řízení, které se řídí platnými předpisy.

Naše praktická škola je školou speciální, zaměřenou na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odstavec 9 školského zákona v platném znění, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání
 • základní vzdělávání na základní škole a ze zdravotních či jiných závažných důvodů se nemohou vzdělávat na jiném typu škol

Cílem vzdělávání je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnou jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života a využívat je v rámci celoživotního učení.

Týdenní časová dotace: 30 hodin

Vyučovací předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Matematika
 • Informatika
 • Společenskovědní základy
 • Hudební a dramatická výchova
 • Výtvarná výchova
 • Výchova ke zdraví
 • Tělesná výchova
 • Rodinná výchova
 • Práce v domácnosti
 • Zahradnické práce
 • Praktická cvičení

Volitelný předmět:

 • Německý jazyk
 • Předměty speciálně pedagogické péče

Praktická škola jednoletá Vřesovice se vzhledem k potřebám a k zvláštnostem regionu a vzhledem ke svému geografickému umístění zaměřila na oblast zemědělství, konkrétně na pomocné zahradnické práce. Pracujeme na školní zahradě a ve skleníku, kde provádíme jednoduché pracovní činnosti ze sadovnictví, zelinářství a květinářství. Rozvíjíme také dovednosti potřebné v domácnosti jako úklidové práce, práce v domácnosti a příprava pokrmů.


Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška se skládá z:

 • ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů;
 • praktické zkoušky z odborných předmětů;
 • obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy MŠMT.

Certifikát: Vysvědčení o závěrečné zkoušce


Závěrečné zkoušky ve školním roce 2023/2024

Druh zkouškyTermín konání
praktická11. červen 2024
ústní18.červen 2024

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024
Termín odevzdání přihlášek: do 1. března 2023

Kritéria přijímacího řízení pro obor 78 – 62 – C / 01 Praktická škola jednoletá:

1. Hodnocení na vysvědčeních dvou posledních absolvovaných ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

2.  Lékařský posudek na přihlášce o zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání.

3.  Doporučení školského poradenského zařízení.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2023/2024: 17 žáků

Škola nevypisuje přijímací zkoušky! 

1. Přihlášku ke vzdělávání pro denní formu studia na naší škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy.

2. V případě nezletilého uchazeče, kdy přihlášku podává jeho zákonný zástupce, je součástí přihlášky souhlasné vyjádření uchazeče.

3. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, přičemž o podání přihlášky bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče.

4. Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

5. Na základě § 60a odst. 4 školského zákona může podat uchazeč pro první kolo denní formy vzdělávání nejvýše 2 přihlášky.

6. Pokud se přijímací zkouška nekoná, ředitel školy písemně sdělí uchazeči přidělené registrační číslo zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky. 

7. Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna 2023 do 30. dubna 2023.

8. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů se písemné vyhotovení rozhodnutí doručuje do vlastních rukou. 

9.  Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí


Zápisový lístek

(1) K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Toto ustanovení se nevztahuje na studium podle § 83 až 85 a na vzdělávání podle § 25 odst. 2 písm. b) až e).

(2) Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

(3) Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek. 

(4) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem

a) formu a obsah zápisového lístku

b) způsob evidence zápisových lístků, a

c) podrobnosti o vydávání zápisových lístků, náhradních zápisových lístků a jejich platnosti.

(5) Zápisový lístek je opatřen otiskem razítka a podpisem pověřeného zaměstnance školy nebo krajského úřadu.

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

PaedDr. Petr Petráš

ředitel školy