Školská rada

Funkční období 2022-2025

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Členové zvolení pedagogickým sborem školy:

Mgr. Jana Úradníková, předseda

Mgr. et Mgr. Silvie Začalová, místopředseda
Mgr. Petr Krátký

Členové zvolení zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků:
Lucie Šťavíková
Monika Uhříčková
Zuzana Karská

Členové jmenovaní zřizovatelem:
Mgr. Vladimíra Šebelová
Libor Pazdera
Mgr. Jan Hanáček