Internát

Program internátu je zaměřen na činnosti související s běžným životem ve společnosti, který doplňuje a navazuje na edukační proces ve škole.

V rámci internátu školy se organizuje a realizuje výchovná a vzdělávací péče (VVP), včetně ubytování a stravování, pro všechny ubytované žáky bez rozdílu jejich zařazení v rámci jednotlivých součástí školy.

O zařazení dětí na internát rozhoduje ředitelka školy na základě požadavku rodičů. Vlastní realizaci výchovné a vzdělávací náplně internátu zabezpečují kvalifikovaní vychovatelé a asistenti pedagogických pracovníků. Jejich práci řídí vedoucí vychovatelka. Vychovatelé provádějí přímou výchovnou činnost v jednotlivých přidělených výchovných skupinách. Asistenti pedagogických pracovníků zajišťují potřebnou péči v nočních hodinách.

Internát je provozován v době pracovních dnů (pondělí – pátek), v nichž jsou realizovány jednotlivé součásti vzdělávacího programu.

Denní režim internátu pokrývá dobu od budíčku do večerky s výjimkou času stráveného ve škole po dobu vyučování, případně ve školních zájmových kroužcích.

Součástmi výchovně vzdělávacího programu internátu jsou relaxační činnosti, rekreační činnosti, různé typy zájmových činností (kroužky), příprava na vyučování, stolování, případně osobní volno starších žáků, kteří nemají výchovné problémy. Jednotlivé součásti VVP internátu jsou rozloženy do týdenního programu tak, aby jejich střídání, frekvence i náplň umožňovaly rozvoj jednotlivců i kolektivu.

Úroveň materiálního vybavení internátu odpovídá potřebám kvalitní celodenní péče o ubytované žáky a materiálním možnostem školy. K dispozici je dostačující audiovizuální vybavení (televizory, včetně velkoplošné projekce DVD), sportovní vybavení (zařízení tělocvičny, relaxační bazén), výtvarnou keramickou dílnu, cvičnou kuchyňku a krytý bazén a další zařízení školy. Samotný internát pak tvoří pokoje, ve kterých jsou ubytováni maximálně 3 žáci.