Školní psycholog

Od školního roku 2023/2024 máme ve škole ustanovenou pozici školního psychologa.

Mgr. et Mgr. Dagmar Škarecká
Školní psycholog

E-mail:
psycholog@skolazahumnykyjov.cz
Tel.: +420 734 738 949

(budova Za Humny, 2. patro, dveře č. 210)

Konzultační hodiny :

Pro rodiče

Pondělí a pátek :  7.30 – 8.00

Úterý : 12.30 – 15.30

V jiný čas po předchozí domluvě

Pro žáky

Pondělí a pátek : 7.30 – 8.00

Vážení rodiče, milí žáci,
dovolte mi, abych se Vám představila – jmenuji se Mgr. Dagmar Škarecká a od 1. září 2023 pracuji v naší škole jako školní psycholog.
S dětmi pracuji na doporučení učitele, žádost rodičů i na základě vlastního přání žáků. Pracuji s třídou jako s kolektivem i individuálně s jednotlivými dětmi.
Žáci se na mne mohou obracet s tím, co je trápí (strach, tréma, prožité trauma, špatná nálada, nepříjemné myšlenky …), co jim nejde (učení, soustředění, paměť, komunikace…), když se necítí dobře (ve třídě, vrstevnické vztahy, starosti, obavy …).
Také jsem k dispozici Vám, rodičům – společně najdeme vyhovující a funkční řešení výchovných, výukových i rodinných problémů. Pomohu při posouzení školní zralosti či volbě vhodného povolání. Provedu cílená vyšetření a vypracuji zprávu.
Úzce spolupracuji s pedagogy školy na zlepšování atmosféry ve třídách a v celé škole, zapojuji se do prevence patologických jevů (šikana, záškoláctví, agresivita, závislosti, rasismus,…).
K individuální pravidelné práci s dětmi je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců.
Jako psycholog jsem vázána mlčenlivostí, informace z rozhovorů a šetření jsou důvěrné.
Těším se na naše setkání a vzájemnou spolupráci.
Mgr. et Mgr. Dagmar Škarecká