ZŠ speciální

V základní škole speciální (ZŠS) se vzdělávají žáci se středně těžkým, těžkým mentálním postižením, žáci se souběžným postižením více vadami a s poruchou autistického spektra.

Vzdělávání je zajištěno podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Mozaika 1. a 2. díl č.j. : ZŠK 1027/2022.
Prostorové podmínky celé budovy plně odpovídají speciálním potřebám žáků. Jedná se především o bezbariérový přístup, relaxační části tříd a prostory pro individuální práci s žáky. Třídy jsou vybaveny vhodným polohovacím zařízením a moderními kompenzačními pomůckami.

Součástí ZŠS jsou dvě  relaxační místnosti, které jsou určeny k vjemové terapii a bazální stimulaci.

Vyučujeme v blocích podle úprav učebních plánů a v případě potřeby individuálních vzdělávacích plánů. Na jejich tvorbě se podílí třídní učitel, speciální pedagog SPC, psycholog, logoped, vychovatel a rodiče žáka.

Všichni žáci jsou v rámci komplexnosti v péči dětského psychiatra, pediatra a pracovníků SPC.

Ve škole působí školní logoped, který pracuje se žáky individuálně ve své pracovně podle stanoveného rozpisu.

Po ukončení povinné školní docházky v ZŠS žák získá základy vzdělání.
 

Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami a s poruchou autistického spektra

Vzdělávání je zajištěno podle 2. dílu Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Mozaika č.j. ZŠK 1027/2022.

Ve výuce klademe důraz na rozvoj AAK (alternativní a augmentativní komunikaci) formou znakové řeči, piktogramů, předmětové komunikace a bazální stimulaci.

Využíváme speciální výukové počítačové programy a kompenzační pomůcky.

Jednotlivé předměty spojujeme do vyučovacích bloků. Rozsah výuky závisí na aktuálním zdravotním a psychickém stavu žáka.
 

Volnočasové aktivity ve školním roce 2023/2024

Škola každoročně vytváří nabídku odpoledních volnočasových aktivit pro děti internátní  a děti z dětského domova:

 

    • sportovní

    • dramatické

    • výtvarné odpoledne

    • keramické

    • malování na hedvábí