Mateřská škola

Leták zápis do MŠ 2024
Podmínky zápisu
Výsledky zápisu do MŠ 2023/2024
Informace k zápisu do MŠ
Přihláška do MŠ

Charakteristika školy

Mateřská škola zahájila svůj provoz 1.10.2007 jednou třídou s celodenním provozem. Maximální kapacita byla 9 dětí ve věkovém rozmezí 3-6 let. Od 1.9.2019 jsou otevřeny dvě třídy s celodenním provozem, třída Včeliček a třída Berušek. Kapacita naplnění tříd byla navýšena na 15 dětí ve věkovém rozmezí je 2-6 let, v případě odkladu školní docházky do 7 let. Provozní doba je od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hod

     V naší mateřské škole se zaměřujeme na výchovu a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. s mentálním postižením různého stupně, autismem a souběžným postižením více vadami.

     Mateřská škola je součástí základní školy. K prostorovému využití slouží 2 třídy, herna, logopedická pracovna, výdejna stravy, umývárna a WC, šatna. Mateřská škola je vybavena dětským nábytkem, hračkami, speciálními vzdělávacími pomůckami, polohovacími pomůckami, kuličkovým bazénem a IT technikou vybavenou vzdělávacími programy pro děti. Za budovou školy mají děti k dispozici dětské hřiště. Součástí hřiště je pískoviště, kolotoč, prolézačky, houpačky aj.

     Speciálně pedagogická péče probíhá dle ŠVP PV, a v případě potřeby a doporučení SPC dle IVP, a dále v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání a doporučení SPC. K výuce dětí jsou užívány různé kompenzační a didaktické pomůcky, speciálně výukové programy.

Personální podmínky

    Pedagogický sbor mateřské školy tvoří dvě třídní učitelky, dvě asistentky pedagoga a jedna překrývající učitelka.

Vzdělávání

Pedagogické působení je založeno na systematickém uplatňování pedagogické diagnostiky, výchova je pojímána jako důsledně rozvíjející, nikoli omezující, s oporou o pozitivní rysy dítěte. U mladších dětí je prioritou postupné a nenásilné zvykání, rozvoj a upevňování pracovních návyků a sebeobsluhy. Našim hlavním cílem je dosažení všestranného rozvoje dítěte a usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.

     Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přizpůsobujeme naplňování cílů tak, aby co nejvíce vyhovovaly jejich potřebám a možnostem, tzn., aby se každému vytvořily optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení, ke komunikaci s ostatními a pomohlo mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Je sledován jejich vývoj v jednotlivých oblastech a činnosti jsou nastaveny tak, aby i tyto děti zažívaly úspěch a radost z toho, co se jim povedlo. Ve spolupráci s odbornými pracovníky školského poradenského zařízení vytváříme pro tyto děti plány pedagogické podpory nebo individuální vzdělávací plány, které maximálně vyhovují jejich vzdělávacím potřebám, fyzickým i psychickým možnostem.
Veškeré činnosti jsou organizovány tak, aby děti pracovaly svým tempem. Rozvíjíme a uplatňujeme individuální i skupinové formy práce (vyváženost spontánní a řízené činnosti). Vytváříme prostor a příležitosti pro vzájemnou spolupráci, plánujeme činnosti pružně, přiměřeně (vycházejí z individuálních potřeb a možností dětí a rodičů) a respektujeme počet dětí ve třídě (dle vyhlášky). Dbáme na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně.

Spolupráce s SPC

  • individuální pohovory o dětech a jejich problémech
  • psychologické vyšetření dětí přímo ve škole nebo v poradně
  • konzultace při nápravě vad a poruch
  • odborná pomoc při sestavování individuálních plánů

Spolupráce s rodiči

  • rodiče jsou pravidelně informováni pokrocích i chování svých dětí
  • nejnovější informace týkající se provozu a činnosti školy jsou k dispozici na webových stránkách a na vývěsce v šatně mateřské školy. Podrobnější informace podá také personál mateřské školy
  • rodiče jsou zváni na všechny akce pořádané školou s možností zapojit se do přípravy a organizace těchto akcí