Základní škola

Naše základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům se souběžným postižením více vadami
a autismem, v případě souhlasu zřizovatele je též oprávněna zřizovat třídy pro žáky s mentálním postižením
(vzdělávání žáků probíhá podle ŠVP pro základní vzdělávání a ŠVP pro základní školu speciální).

.

Žáci jsou přijímáni na základě doporučení školského poradenského zařízení a se souhlasem zákonných zástupců.

Vzdělávání probíhá dle školního vzdělávacího programu Putování za poznáním, který byl vypracován podle RVP ZV. Výuka probíhá 1. až 9. ročníku. Ukončením žáci získávají základní vzdělání.

Na základě doporučení školského poradenského zařízení je možné žákům vypracovat individuální vzdělávací plán, který umožňuje precizní individuální péči danému žákovi.

Vzdělávání je podpořeno odpovídajícími materiálními, personálními (v každé třídě je kromě kmenového pedagoga přítomen i asistent pedagoga) a hygienickými a prostorovými podmínkami. Kmenové učebny jsou vybaveny účelovým a funkčním zařízením, audiovizuální technikou (interaktivní tabule, možnost práce na iPadech,…).

 Efektivní vyučování podporující aktivitu a tvořivost žáků umožňují speciální učebnice, pracovní sešity, didaktické pomůcky, informační a komunikační technika.

K výuce tělesné výchovy slouží malá tělocvična v areálu školy, nebo dětské  hřiště za školou.

Pro výuku pracovního vyučování je k dispozici vybavená cvičná kuchyň a dobře vybavené dílny.

Škola disponuje i speciálními učebnami (počítačová učebna, hudebna, keramická dílna, snoezelen, logopedická pracovna), využíváme také množství speciálních pomůcek.

Prostředí učeben a ostatních prostorů školy odpovídá platným normám.

Součástí školy je školní družina, která poskytuje žákům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.

Prostor pro odkládání oděvů i obuvi je umístěn v přízemí budovy.

Žáci nemají k dispozici zařízení školního stravování, pro žáky i pedagogy využívá naše škola stravování vedlejší kuchyně a jídelny na Střední škole polytechnické Kyjov.

Vzdělání žáků je realizováno formou speciálně pedagogických metod. Uplatňujeme prvky multisenzoriálního přístupu, strukturovaného učení, v rámci výuky probíhají reedukační činnosti a individuální logopedická péče.

Výuka čtení u nás probíhá analyticko syntetickou metodou čtení. Cílem je osvojení si klíčových kompetencí, uvedených a našem ŠVP.

Jsme zapojeni do projektů Mléko do škol a Ovoce do škol. Každoročně pořádáme plavecký výcvik, školu v přírodě, cvičení v přírodě, snažíme se dle příznivých podmínek realizovat lyžařský kurz a cyklistický kurz.

Naši pedagogové jsou odborníci v oblasti speciální pedagogiky a nadále si své znalosti a vědomosti zdokonalují v rámci dalšího vzdělávání.

Zde informace o zápisu do ZŠ.

Žádost o přijetí do 1. ročníku si můžete stáhnout a vyplnit předem.

Výsledky zápisu do MŠ 2023/2024
Zápis do 1. třídy 2024/2025
Podmínky zápisu do ZŠ
Žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ
Rozhodnutí o přijetí do ZŠ pro školní rok 2023/2024