Prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské.

Školní metodik prevence: Mgr. et Mgr. Silvie Začalová

telefon: 518 614 581

e-mail: zvs.kyjov@tiscali.cz

konzultační hodiny úterý 13.00 – 14.00 nebo dle domluvy

V oblasti práce se žáky a jejich rodiči se školní metodik stará především o:

  • poskytování poradenských služeb žákům s rizikem či projevy sociálně patologického chování (šikana, agrese, záškoláctví, užívání návykových látek, nelátkové závislosti aj.) a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli,
  • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd,
  • péče o zdravé vztahy,
  • prevence v oblasti zdravého životního stylu.

Metodik prevence vytváří preventivní program a podílí se na jeho realizaci.

Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku primární prevence.

Sleduje zařazení prevence do výuky jednotlivých předmětů, odborně a metodicky učitelům pomáhá.

Využívá nabídky osvědčených vzdělávacích agentur a poskytovatelů preventivních programů.

Zpracovává podklady k plánování, realizaci a hodnocení primární prevence.