Projekty školy

Digitální učební pomůcky ,  Prevence digitální propasti

Naše škola je zapojena do projektu:

Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí.
V rámci Národního plánu obnovy se MŠMT zaměřilo na finanční a metodickou podporu škol.
Školy obdržely finanční prostředky na vybavení pokročilými digitálními technologiemi, pro pořízení učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

Projekt Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí je financován prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU

V rámci tohoto projektu jsme zakoupili pro :

 MŠ – 1 notebook a 2 tablety

pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí.

 ZŠ – 10 netobooků

 a vytvořili tím mobiliář k zapůjčení pro znevýhodněné/potřebné žáky, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení tak, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

Doučování

Naše škola je zapojena do projektu Národního plánu doučování. Probíhá formou individuálního doučování pedagogickými pracovníky školy u vybraných žáků vždy se souhlasem zákonného zástupce.

Uskutečňuje se mimo běžnou vzdělávací dobu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Podpora doučování probíhala v první fázi od 1. 9. do 31. 12. 2021 a pokračuje do konce školního roku 2022/2023.

Pojem „doučování“ představuje obecně formu pomoci žákům, kteří mají z různých důvodů učební problémy, nestačí tempu školního vyučování nebo dosahují slabších studijních výsledků, zejména těm, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.

Doučování patří do činnosti školy, neboť vede k uskutečnění činností definovaných v § 2 odst. 2 školského zákona. Organizace a práce se studentem při doučování je ovšem odlišná od práce učitele v rámci výuky. Nenahrazuje výuku ve škole, ale doplňuje ji a prohlubuje v závislosti na individuálních potřebách žáka, a to nejen ve vztahu k probírané látce, ale také k osvojení návyku samostatného studia, pravidelné přípravy a dalších kompetencí, které jsou podmínkou pro úspěšné zvládnutí školní docházky.

Děti dětem

Hlavním cílem tohoto projektu je snaha o integraci našich žáků do běžného vzdělávacího proudu prostřednictvím kulturních aktivit a společných setkání. Projekt má přispět k vzájemnému poznávání, komunikaci, k posilování sociálních vztahů a k vytváření radostné atmosféry z hudebního a kulturního prožitku. Jedná se o dlouhodobý projekt naší školy, na jehož realizaci se podílí především Základní umělecká škola v Kyjově. Do projektu jsou rovněž zapojeni  žáci Klvaňova gymnázia a Střední odborné školy zdravotní a sociální Kyjov.
 

Cílové zaměření:

 • prohlubovat u žáků kladný vztah k hudbě, tanci, divadlu, výtvarnému umění a chápat je jako možnosti etické a estetické kultivace osobnosti
 • poznávat hudební nástroje, různé styly a hudební žánry
 • navozovat potřebu hudby a pohybu v každodenním životě
 • rozvíjet hudební a pohybové dovednosti žáků a jejich tvořivost
 • pomocí hudby a dramatizace pomáhat žákům k odreagování napětí, koncentraci pozornosti a k překonávání únavy
 • zažít pocit úspěchu na vernisážích společných výstav

Moderní výuka

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Moderní výuka

Naše škola zpracovala materiály v rámci projektu EU peníze školám v oblasti šablony III/2 DUMy. Byly vypracovány materiály pro následující tématické oblasti:

 • Človek a komunikace,
 • Člověk a jeho svět,
 • Člověk a příroda,
 • Umění a kultura,
 • Matematika a její aplikace.

Jedná se o předměty:
Člověk a příroda, Matematika, Věcné učení, Rozumová výchova, Smyslová výchova, Řečová výchova, Předměty speciálně-pedagogické péče, Výtvarná výchova.

Materiály byly ověřeny v 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. tř. ve školním roce 2011/2012 a v 1., 2., 3., 4., 6.,7., 8. a 9. tř. ve školním roce 2013/2014.

K dispozici je emailový kontakt školy, kde na požádání poskytneme DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze základních škol v ČR.
Email: info@skolavresovice.cz

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Moderní výuka

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003958 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování– Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv), extrakurikulární rozvojové aktivit (doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, čtenářský klub pro žáky ZŠ, klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ).

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU.