O nás -stručně

Naše organizace vznikla sloučením dvou škol (od 1.1.2022), a to:

  • Mateřské školy a Základní školy Kyjov, Za Humny, p.o.

  • Základní školy speciální, praktické školy a dětského domova Vřesovice, p. o.

Základním posláním školy je učit a vychovávat děti a žáky 3 až 26 – ti leté  podle vlastních školních vzdělávacích programů vycházejících z Rámcových vzdělávacích programů schválených MŠMT ČR.

Škola poskytuje předškolní vzdělávání, základní a střední vzdělávání dětem a žákům se souběžným postižením více vadami a autismem, v případě souhlasu zřizovatele je též oprávněna zřizovat třídy pro děti a žáky s mentálním postižením.

Dále jako střední škola poskytuje střední vzdělávání:

žákům s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, v případě souhlasu zřizovatele je též oprávněna zřizovat třídy pro žáky s mentálním postižením.

Naše organizace vykonává činnost :

mateřské školy Kyjov
základní školy Kyjov, Vřesovice
střední školy (Praktická škola jednoletá) Vřesovice
dětského domova Vřesovice
internátu Vřesovice
třídy přípravného stupně základní školy speciální  
školní družiny Kyjov, Vřesovice
školní jídelny Vřesovice
školní jídelny -výdejny Kyjov
speciálně pedagogického centra Kyjov