INFORMACE K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Kritéria přijetí:

Ke školní docházce budou přijímány děti:

 • se souběžným postižením více vadami, autismem a s mentálním postižením
 • děti, které dosáhnou šestého roku věku do konce příslušného školního roku (pokud jim nebyl povolen odklad školní docházky)
 • přednostně ze spádové oblasti
 • s výběrem školy musí souhlasit oba rodiče

Co budete k zápisu potřebovat?

 • Rodný list dítěte
 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, cestovní pas)
 • Zastupuje-li dítě jiné osoba, než je jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat
 • U cizinců žijících na území ČR doklad o narození dítěte, státní příslušnosti a doklad

o povolení k pobytu na území ČR

 • Aktuální zprávy ze školských poradenských zařízení (SPC, PPP) máte-li je k dispozici

Žádáte-li o odklad školní docházky:

 • Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • Doporučení lékaře (pediatr) nebo klinického psychologa (na doložení výše uvedených dokumentů bude termín do konce května)
 • S odkladem musí souhlasit oba rodiče

Žádost o přijetí do školy, popř. žádost o odklad školní docházky u zápisu podává zákonný zástupce, při jeho podání není nutná přítomnost dítěte, nicméně zejména u zápisu do základní školy je žádoucí.

Účast zákonných zástupců je možná u všech součástí zápisu.

PRŮBĚH ZÁPISU VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Formální část:

Zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí, zápisní list jako přílohu žádosti a předloží potřebné dokumenty.

Formuláře budou k dispozici ve škole v den zápisu.

Zákonní zástupci budou informování o podmínkách vzdělávání,

o podpůrných opatřeních.

Motivační část:

Základní školou Vás provede a bude se Vám věnovat Mgr. Jana Tylová.

Na Základní škole speciální se Vám bude věnovat Mgr. Jarmila Ševelová.

Společně s Vašimi dětmi si prohlédneme školu. Nahlédneme do tříd, kde si děti mohou v rámci individuálních schopností vyzkoušet připravené aktivity (skládačky, barvy, geometrické tvary, hudební nástroje atd.).

Součástí je rozhovor dítěte s učitelem, umožní-li to momentální stav dítěte.

NÁHRADNÍ TERMÍN ZÁPISU:

V případě, že není možné dostavit se k zápisu v řádném termínu, je nutné domluvit s vedením školy náhradní termín zápisu.